Wykonywanie i wypowiedzenie umowy

Wykonywanie umowy o zbiorowe zarządzanie (dotyczy także wcześniejszego powierzenia praw STOART na podstawie „Zobowiązania Organizacyjnego”)

Po zawarciu umowy oraz wyrażeniu woli korzystania z elektronicznego dostępu do baz danych STOART (osobiście w Biurze STOART albo drogą elektroniczną na adres eWykonawca@stoart.org.pl) otrzymują Państwo dostęp do platformy eWykonawca, poprzez którą mogą Państwo m.in. uzyskiwać na bieżąco informacje o należnych Państwu wynagrodzeniach oraz składać oświadczenia woli związane z wykonywaniem umowy. Oświadczenia te mogą też być składane na piśmie albo pocztą elektroniczną na adres stoart@stoart.org.pl, wysłaną z adresu wskazanego przez Państwa w umowie.

W trakcie obowiązywania umowy prosimy o bieżące zgłaszanie nowych artystycznych wykonań i aktualizowanie informacji o wcześniejszych wykonaniach (przez platformę eWykonawca albo na formularzu określonym w załączniku nr 2A do umowy) wraz z ewentualnymi oświadczeniami woli o proporcji podziału wynagrodzeń pomiędzy artystów wykonawców (na piśmie).

Prosimy również o bieżące informowanie STOART o:

  • udzieleniu osobie trzeciej licencji na niekomercyjne korzystanie z artystycznych wykonań objętych umową;
  • zmianach dotyczących danych kontaktowych, pseudonimów artystycznych lub sposobu wypłaty wynagrodzeń;
  • powierzeniu zarządzania prawami do artystycznych wykonań, w zakresie nieobjętym umową zawartą ze STOART, innej polskiej lub zagranicznej organizacji zbiorowego zarządzania (informacja może być złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do umowy).

 

Informacja o wysokości potrąceń dokonywanych przez STOART (dotyczy także wcześniejszego powierzenia praw STOART na podstawie „Zobowiązania Organizacyjnego”)

Zgodnie z art. 36 pkt 2 i 4 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, od pobieranych na Państwa rzecz wynagrodzeń (przychodów z praw) STOART dokonuje:

  • potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania; potrącenia te są dokonywane
    w wysokości uzasadnionej działaniami podejmowanymi przez STOART i udokumentowane,
    a zgodnie z § 53 ust. 2 statutu STOART nie mogą przekraczać równowartości 20% pobranego wynagrodzenia;
  • potrąceń na Fundusz Promocyjny i Fundusz Socjalny, dokonywanych, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminach tych Funduszy, w wysokości określonej przez Walne Zebranie Delegatów STOART.

 

Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie (dotyczy także wcześniejszego powierzenia praw STOART na podstawie „Zobowiązania Organizacyjnego”)

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o zbiorowe zarządzanie mogą Państwo przesłać na piśmie, pocztą elektroniczną na adres stoart@stoart.org.pl, wysłaną z adresu wskazanego przez Państwa w umowie albo poprzez platformę e-Wykonawca. Wypowiedzenie może dotyczyć całej umowy albo poszczególnych pól eksploatacji lub terytoriów nią objętych.

STOART może wypowiedzieć zawartą z Państwem umowę wyłącznie z ważnej przyczyny, składając wypowiedzenie wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Termin wypowiedzenia jest określony w umowie. Umowa o zbiorowe zarządzanie według aktualnego wzoru przewiduje 3-miesięczny termin wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.